Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване , гр. Русе.”
27.11.2019
Повече