Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Извършване на одит“ с четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Извършване на финансов одит на проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Майор Атанас Узунов“ и общежитие гр. Русе“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища““; Обособена позиция № 2 – „Извършване на финансов одит на проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградите на спортно училище „Генерал Владимир Стойчев“ и общежитие гр. София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища““; Обособена позиция № 3 – „Извършване на финансов одит на проект „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Варна“.по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища““; Обособена позиция № 4 – „Външна оценка на качеството на одитната дейност на „Звено за вътрешен одит“ в Министерство на младежта и спорта“. ”
21.05.2018
Повече