Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на Градски стадион „Сандански”, община Сандански, а именно „Текущ ремонт на лекоатлетическа писта, сектори за дълъг скок, висок скок и тласкане на гюле в имот 65334.300.125 в кв. 21 по плана на гр. Сандански – етап І на строителство”
18.04.2017
Повече