Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мини футболно игрище с изкуствено покритие в УПИ II-167, кв.6 по плана на с. Черниче, община Симитли”
30.12.2019
Повече