Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта”
15.05.2017
Повече