Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана апаратура, необходима за обезпечаване на дейността на дирекция „Научно-приложна дейност в спорта”
20.07.2017
Повече