Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на стадион „Огоста”- изграждане на дренажна система и подмяна на тревните чимове и изграждане на допълнително осветление на стадион „Огоста”, гр. Монтана”
23.03.2017
Повече