Покана за участие в процедура за избор на изпълнител след сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 с предмет: „Услуги по почистване, щадящи околната среда на сгради на Министерство на младежта и спорта”
15.01.2018
Повече