Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана апаратура, необходима за обезпечаване на дейността на дирекция „Научно-приложна дейност в спорта”
20.07.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Ремонт на административната сграда на Министерството на младежта и спорта, гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ 75, м. „Центъра” по плана на гр. София“ с 3 (три) обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрив на административната сграда на Министерството на младежта и спорта“; - Обособена позиция № 2: „Вътрешен ремонт на общи части до седми етаж в административната сграда на Министерството на младежта и спорта“; - Обособена позиция № 3: „Ремонт на фасада на административната сграда на Министерството на младежта и спорта към бул. „Васил Левски““. ”
12.07.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на прожекторна осветителна уредба на стадион „Ивайло”, гр. Велико Търново”
30.06.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на ММС”
28.06.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма – консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка със изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София”
12.06.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма – консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка със изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе ”
12.06.2017
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта”
15.05.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе”
06.04.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София”
05.04.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Упражняване на строителен надзор от лицензирана фирма – консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка с изпълнение на строително – монтажни работи на следните обекти: „Втори етап: изграждане на 2 броя игрища за тенис на корт и на едно игрище за волейбол в спортен обект (комплекс) публична държавна собственост - стадион „Локомотив”, гр.София”; „Ремонт на стадион „Огоста”- изграждане на дренажна система и подмяна на тревните чимове и изграждане на допълнително осветление на стадион „Огоста”, гр. Монтана””
30.03.2017
Повече
1234
Skip Navigation Links.