Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„„Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г.“, обособена в шест позиции: Обособена позиция 6: Разработване и осъществяване на кампания в интернет сайтове и в социални мрежи за популяризиране на инициативата „Европейска седмица на спорта 2019“ и поддържане на българския уеб-сайт: bgweekofsport.bg. ””
11.09.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г. по шест обособени позиции. Обособена позиция 5: „Заснемане и монтаж на видеоклипове за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г.“ ”
09.09.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА И ДЕЙНОСТИ В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ЗА 2019 Г.”
24.07.2019
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г.“, обособена в шест позиции. Обособена позиция 1: Изготвяне на визия, изработване, брандиране и доставка на рекламни материали, брандирани фланелки, дипляни, брошури, рекламни печатни материали, блокноти, бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета, календари, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 2: Изготвяне на визия, изработване, брандиране и доставка на рекламни, информационни и представителни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 3: Доставка и брандиране на спортни пособия за нуждите на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 4: Закупуване на площи за външна реклама за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 5: Заснемане и монтаж на видеоклипове за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 6: Разработване и осъществяване на кампания в интернет сайтове и в социални мрежи за популяризиране на инициативата „Европейска седмица на спорта 2019“ и поддържане на българския уеб-сайт: bgweekofsport.bg. ”
19.07.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на оборудване и свързани дейности във връзка с организиране на спортни събития по проект „Бъди активен – открий своя спорт, избери своя спортен клуб“ изпълняван от Министерството на младежта и спорта по Решение за предоставяне на БФП № 2019-0528 / 001 – 001 на Европейската комисия, съфинансиран по Програма „Еразъм+”
12.07.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерството на младежта и спорта лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на ММС; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия; конферентни и ресторантьорски услуги в София и страната във връзка с международни мероприятия”
11.06.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Провеждане на 12 (дванадесет) броя 3-дневни изнесени специализирани обучения“ по проект „Обучения за служители на ММС“, финансиран съгласно Договор № BG05SFOP001-2.006-0056-c01/12.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“”
03.05.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за нуждите на Министерство на младежта и спорта”
15.02.2019
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Министерство на младежта и спорта”
07.02.2019
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 10 (десет) броя 3-дневни изнесени специализирани обучения“ по проект „Специализирани обучения за служителите на ММС“, финансиран съгласно Договор №BG05SFOP001-2.006-0031-С01/12.07.2018 г.”
27.09.2018
Повече
123456
Skip Navigation Links.