Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на стандарти за младежки услуги“ по проект BG05M9OP001-3.019-0001 – С01 „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.”
19.12.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на специализирани обучения по Проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики““ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"”
01.11.2019
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта”
10.10.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на сгради и обекти на Министерството на младежта и спорта”
08.10.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта“”
07.10.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„„Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г.“, обособена в шест позиции: Обособена позиция 6: Разработване и осъществяване на кампания в интернет сайтове и в социални мрежи за популяризиране на инициативата „Европейска седмица на спорта 2019“ и поддържане на българския уеб-сайт: bgweekofsport.bg. ””
11.09.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г. по шест обособени позиции. Обособена позиция 5: „Заснемане и монтаж на видеоклипове за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г.“ ”
09.09.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА И ДЕЙНОСТИ В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“ ЗА 2019 Г.”
24.07.2019
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Рекламни и информационни материали, закупуване на спортни пособия, публикации в сайтове, външна реклама и други, свързани с дейностите на ММС и проектите на ведомството по програми на ЕС за 2019 г.“, обособена в шест позиции. Обособена позиция 1: Изготвяне на визия, изработване, брандиране и доставка на рекламни материали, брандирани фланелки, дипляни, брошури, рекламни печатни материали, блокноти, бележници с отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета, календари, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 2: Изготвяне на визия, изработване, брандиране и доставка на рекламни, информационни и представителни материали, свързани с дейностите на политическия кабинет, всички дирекции на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 3: Доставка и брандиране на спортни пособия за нуждите на Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 4: Закупуване на площи за външна реклама за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 5: Заснемане и монтаж на видеоклипове за Министерството на младежта и спорта и проектите на министерството по Програми на ЕС за 2019 г. Обособена позиция 6: Разработване и осъществяване на кампания в интернет сайтове и в социални мрежи за популяризиране на инициативата „Европейска седмица на спорта 2019“ и поддържане на българския уеб-сайт: bgweekofsport.bg. ”
19.07.2019
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на оборудване и свързани дейности във връзка с организиране на спортни събития по проект „Бъди активен – открий своя спорт, избери своя спортен клуб“ изпълняван от Министерството на младежта и спорта по Решение за предоставяне на БФП № 2019-0528 / 001 – 001 на Европейската комисия, съфинансиран по Програма „Еразъм+”
12.07.2019
Повече
1234567
Skip Navigation Links.