Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ на съществуващия механизъм за планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите в изпълнение на младежките политики и разработване на методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на мерките и програмите при изпълнението на младежките политики”
01.06.2018
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация базата на Спортен комплекс „Осогово“ чрез реконструкция на прилежаща закрета лекоатлетическа писта, гр. Кюстендил”
26.04.2018
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на 2 събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.: 1. Семинар за почтеността в спорта в рамките на работния план на ЕС за спорт 2017-2020 г. на тема: “Съвместно обучение за изграждане и/или развитие на националната платформа и сътрудничество между заинтересованите държави- членки” в гр. Варна; 2. Среща на генералните директори по спорт на ЕС и конференция на тема: „Спортът за всички като средство за интеграция и мост между традицията и иновациите” в гр. София.”
30.03.2018
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на събитията в сектор „Младеж“ по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.”
25.01.2018
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Министерството на младежта и спорта за период от една година”
19.12.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни уреди във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна.”
13.12.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на младежа и спорта”
31.10.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Предоставяне на услуги, свързани с логистичното осигуряване на събитие по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г., представляващо семинар на тема: „Превенция на употребата на допинг в професионалния спорт и спорта за всички чрез обучение и разследване“”
20.10.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура и приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, с четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на компютърна техника за нуждите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе“ Обособена позиция № 2 – „Доставка на компютърна техника на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София“ Обособена позиция № 3 – „Доставка на компютърна техника на Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна“ Обособена Позиция № 4 – „Доставка на компютърна техника за нуждите на Министерство на младежта и спорта“ за изпълнение на проект приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 2014-2020 ”
18.10.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране - техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София”
10.10.2017
Повече
12345
Skip Navigation Links.