Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на министерството на младежта и спорта”
26.09.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроуреди във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“, с три обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Доставка на електроуреди за нуждите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на електроуреди за нуждите на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София“. Обособена позиция № 3 – „Доставка на електроуреди за нуждите на Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна“. ”
18.09.2017
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на обзавеждане за нуждите на Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе“. Обособена позиция № 2 – „Доставка на обзавеждане за нуждите на Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София“. Обособена позиция № 3 – „Доставка на обзавеждане за нуждите на Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна“. ”
18.09.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортни уреди във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 - „Спортни училища“ – Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна”
15.09.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана апаратура, необходима за обезпечаване на дейността на дирекция „Научно-приложна дейност в спорта”
20.07.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Ремонт на административната сграда на Министерството на младежта и спорта, гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ 75, м. „Центъра” по плана на гр. София“ с 3 (три) обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрив на административната сграда на Министерството на младежта и спорта“; - Обособена позиция № 2: „Вътрешен ремонт на общи части до седми етаж в административната сграда на Министерството на младежта и спорта“; - Обособена позиция № 3: „Ремонт на фасада на административната сграда на Министерството на младежта и спорта към бул. „Васил Левски““. ”
12.07.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на прожекторна осветителна уредба на стадион „Ивайло”, гр. Велико Търново”
30.06.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на ММС”
28.06.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма – консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка със изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Генерал Владимир Стойчев” и общежитие, гр. София”
12.06.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма – консултант съгласно чл. 168 ал.2 от Закона за устройство на територията във връзка със изпълнение на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища” - Спортно училище „Майор Атанас Узунов” и общежитие, гр. Русе ”
12.06.2017
Повече
1234
Skip Navigation Links.