Процедури по ЗОП
Година:
Предмет на поръчката:
Статус:
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на стадион „Огоста”- изграждане на дренажна система и подмяна на тревните чимове и изграждане на допълнително осветление на стадион „Огоста”, гр. Монтана”
23.03.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за осъществяване на строителен надзор от лицензирана фирма-консултант, съгласно чл. 168, ал. 2 от Закона за устройството на територията, във връзка с изпълнението на проект: „Ремонт и реконструкция за въвеждане на мерки по енергийна ефективност за спортно училище „Георги Бенковски”, гр. Варна по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”
22.03.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически паспорти”
10.03.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебни пътувания на служители на ММС”
16.02.2017
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Извършване на физическа охрана на сгради и обекти на Министерство на младежта и спорта“”
15.02.2017
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа охрана на сгради и обекти на Министерство на младежта и спорта - прекратена”
21.12.2016
Повече
Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация и ремонт на стадион „Тича“ в гр. Варна”
28.10.2016
Повече
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на система от течен хроматограф за работа при високи налягания с високоразделителен масспектометър за определяне на точни маси”
27.10.2016
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирана диагностична апаратура“”
26.10.2016
Повече
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна зала за борба - І етап в УПИ І, кв. 717 по плана на парк "Юнак" в гр. Сливен”
20.10.2016
Повече
123
Skip Navigation Links.