Български    English
  Начало      
Няма информация за показване.
  До министъра на физическото възпитание и спорта
Заявление
за подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация
Заявител:
Автор на електронното заявление:
Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Адрес на електронна поща:
Получател на електронната административна услуга:
Наименование:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Качество на автора представляващ титуляра:
Област:
select
Община:
Населено място:
Район: Пощенски код:  
Улица:
Блок/Номер: Вход:
Етаж: Апартамент:  
Предметна област:
Опис на изискуемите документи:
Спортен календар и копие от акта за приемането му

Бюджет на федерацията и копие от акта за приемането му

Декларация за липса на просрочени финансови задължения към Държавата и/или общините – Образец 2

Удостоверение от НАП издадено на основание чл.87, ал.6 и ал.7 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Декларация за липса на обстоятелства по чл.17а, ал.3, т.7 от ЗФВС – Образец 3

Програма за спортно развитие в съответната предметна област и акт за приемането й.

Декларация за липса на обстоятелства по чл.17б, ал.3, т.7 от ЗФВС – Образец 4

Декларация за липса на задължения към МФВС по сключени договори за срока на действащата спортна лиценцзия – Образец 5

Справка от ЦРЮЛ с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към МП, удостоверяваща, че спортната организация не е заличена от този регистър

Актуализиран устав (при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по Закона)

Съдебно решение и удостоверение за актуално състояние (при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по Закона)
Декларирам, че предоставям необходимите документи съгласно изискванията на ЗФВС и Наредбата за лицензиране на спортни организации в република България и за неверни данни нося съдебна отговорност.


Copyright © 2010 Всички права са запазени