Български    English
  Начало      
Няма информация за показване.
  До министъра на физическото възпитание и спорта
Заявление
за издаване на спортна лицензия на спортна федерация
Заявител:
Автор на електронното заявление:
Име: Презиме: Фамилия:
Псевдоним:
Адрес на електронна поща:
Получател на електронната административна услуга:
Наименование:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Качество на автора представляващ титуляра:
Област:
select
Община:
Населено място:
Район: Пощенски код:  
Улица:
Блок/Номер: Вход:
Етаж: Апартамент:  

Опис на изискуемите документи:
Учредителен протокол

Устав

Копие от съдебното решение за регистрация

Удостоверение от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на ЮЛ с нестопанска цел за осъществяане на общественополезна дейност

Описание на дейността, определяща я като спорт

Списък на спортните клубове членове на федерацията и актове за приемането им (Протоколи от Ръководен орган)

Съдебно решение и/или удостоверение за актуално състояние за всеки член на клуба поотделно

Списък на лицата, които извършват обучението, тренировъчната и състезателната дейност

Правила за провеждане на състезания от ДСК и копия от акта за приемането им – поотделно за всеки вид спорт

СК и копие от акта за приемането му

Бюджет на федерацията и копие от акта за приемането му

Списък на спортните обекти и съоражения, които се използват за тренировъчна и състезателна дейност

Подадена в ДАНС декларация по чл.16, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Декларация за липса на просрочени финансови задължения към Държавата и/или общините – Образец 2

Удостоверение от НАП издадено на основание чл.87, ал.6 и ал.7 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Декларация за липса на обстоятелства по чл.17а, ал.3, т.7 от ЗФВС – Образец 3

Становище от ресорния министър – за многоспортовите федарации

Превод на документа, удостоверяващ членството в съответната МСО, в случай че има такова.

Актуализиран устав (при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по Закона)

Съдебно решение и удостоверение за актуално състояние (при промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване по Закона)
Декларирам, че предоставям необходимите документи съгласно изискванията на ЗФВС и Наредбата за лицензиране на спортни организации в република България и за неверни данни нося съдебна отговорност.


Copyright © 2010 Всички права са запазени