Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Проекти

Проект “Никога не е късно за ново начало”Проект „Никога не е късно за ново начало” 
 
Проектът е получил безвъзмездна финансова помощ по  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 

НАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОМОЦИОННИ 
КАМПАНИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

 

Бюджетна линия: BG051РО001-5.3.03

 

 

 Обща цел (цели):

Начало на промяна и подобряване на трудоспособността, чрез повишаване нивото на знания за ползите от активен здравословен живот и мотивация на лицата в трудоспособна възраст за активно здравословно поведение и повишаване на физическата им активност.

Специфични цели:

Повишаване на информираността за ползите от спорта и социалния туризъм като форма на двигателна активност сред природата за превенция на социално значими заболявания и техните проявления.

Идентифициране на дългосрочни и целенасочени мерки за намаляване риска за здравето чрез формиране на подходящи двигателни навици и здравословен начин на живот за всяка по целеви групи на проекта и по най-застрашени рискови групи, идентифицирани в изследването.

Дейности по проекта

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка на задания за обществени поръчки

Дейност 3: Извършване на национално проучване за степента на информираност на населението

Дейност 4: Извършване на национално представително изследване на физическата дееспособност

Дейност 5: Провеждане на национална информационна кампания, насочена към лицата в активна трудоспособна възраст

Дейност 6: Провеждане на национална информационна кампания от тематични прояви, насочена към най-застрашените рискови групи

Дейност 7: Провеждане на национална информационна кампания от тематични прояви, насочена към лицата с намалена двигателна дейност на работното място

Дейност 8: Провеждане на прояви, целящи да популяризират масовия спорт и аматьорския спорт

Дейност 9: Дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта

Дейност 10: Одит

Целеви групи:

Население, обхванато от информационните кампании - над 2 000 000 (за проектна година)

Лица от целевите групи, използвали възможностите на дните на отворени врати – 80 000

Лица от целевите групи, включени в публични прояви - 2500

Информираност и публичност на проекта

За информиране и публичност на проекта ще се организират 3 пресконференции, ще се изработят банери за обозначаване на публичните събития, табели и стикери за обозначаване на проекта в сградата на МФВС и териториалните му звена. При изработване на всички проектни резултати и документи по управлението на проекта и при всички прояви ще се спазват изискванията за публичност и информация на ОП „РЧР” 

Бюджет на проекта - 3 423 275.26 лева

 


Инвестира във вашето бъдеще!

Финален доклад

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта