Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Проекти

Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”

Номер на проекта:   № A09-31-82

Приоритетна ос:       II. Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление”

Подприоритет:          3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия:      BG051PO002/08/3.1-02


Проектът е получил безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд

Цели на проекта

Повишаване на качеството в процеса на административно обслужване на потребители и постигане на по-голяма обществена удовлетвореност чрез:

- усъвършенстване на традиционните канали за предоставяне на услуги чрез тяхното интегриране, разнообразяване и въвеждане на нови технологии;

- развиване на механизми за консултиране с потребители относно качеството на предоставеното обслужване.

Целева група

Проектът е насочен към гражданите и бизнеса, както и към служителите от администрацията на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Резюме на проекта

Дейности по проекта

1. Проучване и адаптиране на опита на други държави – членки на ЕС.
Постигнати резултати:


2. Подобряване на качеството на обслужване чрез оптимизация на процесите, свързани с предоставяне на услуги за гражданите и бизнеса.
Постигнати резултати:

 • Изготвен Анализ на текущото състояние на предлаганите услуги;
 • Обучени 40 служители в прилагането на действащата нормативна база за електронно управление;
 • Анализирана действаща вътрешна нормативна уредба, регламентираща процесите на предлагане на услуги в МФВС;
 • Разработен модел на МФВС за оптимизация на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда
 • Разработени вътрешни правила за подобрено обслужване в администрацията на МФВС, съобразно Закона за електронното управление, направените анализи, оптимизиран модел и проучените водещи практики;


3. Усъвършенстване и доразвиване на модела за обслужване на едно гише.
Постигнати резултати:

 • Изготвен и приведен в действие е модел за организация на работата за обслужване на едно гише;
 • Изготвена е инструкция за дейността на едното гише;
 • Доставени и инсталирани са два киоска, които осигуряват електронен публичен достъп до услуги, включително и за хора с увреждания

4. Надграждане на интегрираната информационна система на МФВС.
Постигнати резултати:

 • Изготвен анализ на състоянието и съответствието на съществуващата информационна система със ЗЕУ;
 • Надградена интегрирана информационна система съобразно закона за електронно управление, включително чрез доразвитие на вътрешна мрежа и електронна деловодна система, обхващащи както централното, така и всички териториални звена на администрацията на МФВС;
 • Активиран механизъм за контрол върху времето за предоставяне на единица услуга;
 • Обучени 130 служители от администрацията на МФВС за работа с  интегрираната информационна система;
 • Разпространени 200 броя наръчници за работа с интегрираната информационна система.

5. Модернизиране и развитие на сайта на МФВС до информационен портал с оглед въвеждането на електронното обслужване.
Постигнати резултати:

 • Приведен в действие и интегриран към информационната система интернет портал http://mpes.government.bg с унифицирана визия, надграждащ съществуващата интернет страница и въвеждащ  електронно обслужване, включително и чрез възможност за онлайн попълване на формуляри за определени услуги;
 • Обучени 130 служители от администрацията на МФВС за работа с интернет портала;
 • Разпространени 200 броя наръчници за работа с интернет портала;
 • Внедрен електронен механизъм за обратна връзка с гражданите и бизнеса чрез интернет портала, както и чрез специален терминал към едното гише;
 • Обучени 10 служители в обработка и анализ на потребителските мнения и ползването на получените резултати за усъвършенстване на процесите на обслужване в МФВС.

6. Информационна кампания за популяризиране на добрите практики за електронно управление в дейността на МФВС.
Постигнати резултати:

 • Разработена комуникационна стратегия за популяризиране на Закона за електронно управление и свързаните с него нововъведения в обслужването на граждани от МФВС;
 • Проведен информационен семинар за представители на спортните среди относно целите, обхвата и приложенията на Закона за електронно управление;
 • Създаден и разпространен видеоклип, представящ по модерен начин предлаганите от МФВС услуги, приложените елементи на електронно управление и усъвършенстваните посредством прилагане на информационни технологии процеси на обслужване;
 • Инсталирано електронно табло;
 • Проведени 6 кръгли маси с граждани, представители на бизнеса и на спортните общности по места.

7. Извършване на външен одит на проекта.

8. Дейности за информация и публичност.
Постигнати резултати:

 • Проведени са начална и финална пресконференции;
 • Периодично са изготвяни съобщения за пресата;
 • Отпечатани и разпространени са 1400 информационни брошури;
 • Изработена и поставена на входа на министерството информационна табела с наименованието на проекта.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта