Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА

П Р О Г Р А М А

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Документи за кандидатстване:
1. Обява
2. Указания
3. Придружително писмо
4. Формуляр за кандидатстване
5. Приложение 1 - Бюджет
6. Приложение 2 - Декларация на кандидата
7. Приложение 3а -Декларация представляващ кандидата
8. Приложение 3б - Декларация представляващ партньора
9. Приложение 4 - Декларация на партньора
10. Приложение 5
11. Методология за възнаграждения
12. Система за вътрешен мониторинг
13. Методология за оценяване
14. Договор № 1
15. Договор № 2 и 3


В А Ж Н A   И Н Ф О Р М А Ц И Я !

Направление 1:
        Одобрени за финансиране - Заповед №
РД-09-425 от 07.07.2017 г. 
    Неодобрени за финансиране - Заповед № 
РД-09-426 от 07.07.2017 г. 
                                                       Заповед № РД-09-431 от 11.07.2017 г. 
Направление 2:
        Одобрени за финансиране - Заповед №
РД-09-427 от 07.07.2017 г.
    Неодобрени за финансиране - Заповед № РД-09-428 от 07.07.2017 г. 

Направление 3:
        Одобрени за финансиране - Заповед №
РД-09-429 от 07.07.2017 г. 
    Неодобрени за финансиране - Заповед № 
РД-09-430 от 07.07.2017 г. На вниманието на бенефициентите, които изпълняват проекти, финансирани от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г.

Формуляри за окончателен отчет - Деларация | Финансов отчет | Съдържателен отчет

- Придружително писмо
- Протокол за разпостранени информационни материали
- Присъствен списък
- Отчет за извършена табота
- Приемателен протокол по договор
- Декларация към договор


Информация за изпълнението на проектите по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а ит Закона за хазарта за 2017 година.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2018 Министерство на младежта и спорта