Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Програми

Програма „Еразъм +“ за 2019г. (EAC/A03/2018)

Покана за представяне на проектни предложения по Програма „Еразъм +“ за 2019г. (EAC/A03/2018): 
    На 24.10.2018г. е публикувана поканата за представяне на проектни предложения за 2019 г. по Програма „Еразъм +“ (EAC/A03/2018). 
    Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм +“. Сроковете за подаване на заявления по отделните Ключови дейности приключват в периода от 24.01.2019г. до 01.10.2019г., в зависимост от съответните дейности. 
    Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 733,4 милиона евро. 

    Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на програма „Еразъм +“ с адрес: 

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2018:384:TOC

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта