Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Пресцентър   Новини

Зам.-министър Ваня Колева представи проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“

18.12.2017
LUBO1090-01.jpeg

    Заместник-министърът на младежта и спорта Ваня Колева представи пред спортни, младежки и неправителствени организации с нестопанска цел проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Министерството на младежта и спорта е бенефициент по проекта, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човежките ресурси“ по Договор с рег. № BG05M9ОP001-3.012-0001-C1/14.06.2017 г. със страни Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти". 
    Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 505 000 лева и се реализира в периода 14.06.2017 – 14.10.2018 г. 
    С изпълнение на проекта се цели да се оптимизира процесът на планиране, мониторинг и отчитане на изпълнението на младежките политики на национално и местно ниво чрез създаване на единна методология и система за планиране и оперативна институционална координация на програмите и мерките за изпълнение на младежките политики в страната. 
    Целева група на проекта са служители на публични организации и институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на условията на труд, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията на младите хора в Република България. Целевата група ще включва експертни и ръководни длъжности, в зависимост от степента им на въвличане в процесите и необходимия капацитет, който следва да притежават. 
    В дейностите по проекта ще бъдат обхванати не по-малко от 300 човека, представители на целевата група, 150 от които ще бъдат обучени за работа с разработените по проекта методология и система за планиране, мониторинг и отчитане на мерки и програми в изпълнение на младежките политики. 
    „Нашата цел е да постигнем траен положителен eфект върху младите хора и върху тяхната реализация на пазара на труда и в обществото“, коментира Ваня Колева. 
    В резултат от реализацията на проекта се предвижда да бъде разработена единна система, която ще позволи на Министерството на младежта и спорта на национално ниво да упражнява своята контролна функция чрез регулярно проследяване изпълнението на планираните мерки и програми за изпълнение на националната политика за младежта и своевременно да се отговори на актуалните потребности на целевите групи. В дългосрочен план, реализацията на проекта ще има устойчив принос към модернизацията на институции, осъществяващи младежки политики, повишаване на капацитета в прилагането на ефективни механизми за комуникация, координация и обмен на информация на всички нива. Чрез подобряване на координацията ще се окаже положителен ефект върху ефективността и ефикасността на изпълняваните мерки и програми в сферата на младежките политики.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта