Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Документи   Наредби


НАРЕДБА № 2 от 28.02.2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт (oбн., ДВ, бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г.)  свали

НАРЕДБА 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри (oбн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от
12.02.2019 г.)
  свали 

Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България,  издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г., в сила от 22.05.2018 г.  свали

Наредба  № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансовото подпомагане на проекти по националната програма за младежта (обн., ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г. изм. и доп., бр. 21 от 10.03.2017 г. ) 
свали

Наредба  №4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансовото подпомагане на младежки дейности (обн., ДВ, бр. 62 от 29.07.2014 г.)  свали  О Т М Е Н Е Н А

Наредба №3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (обн., ДВ, бр. 47 от 6.06.2014 г., в сила от 6.06.2014 г.)
свали 

НАРЕДБА № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г., изм. и доп., бр. 51 от 7.07.2015 г., бр. 72 от 18.09.2015 г.)
свали

Наредба №1 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане  на спортни дейности (ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 13.05.2014 г., изм., бр. 84 от 30.10.2015 г.) свали

Наредба №1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (Обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)  свали

Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (изм., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 41 от 15.05.2014 г.) свали  О Т М Е Н Е Н А  


Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (изм. и доп. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018 г. )  свали 
 Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби – Приложение №2  свали 
 Информация предоставена от БСФ за финалите на Държавните първенства през 2019г. свали 
 Допълнителна информация за финалите на Държавните първенства през 2019г. свали

Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (изм. и доп. ДВ, бр.22 от 14.03.2017 г.)  свали  И З М Е Н Е Н А  
 Постановление №40 на МС от 04.03.2015 г. свали 
 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. свали 
 Индивидуални награди, които се присъждат на учениците в колективните спортове свали 
 Информация предоставена от българските спортни федерации за 2016 г.свали      
 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2016 г. свали
 Информация предоставена от БСФ за Държавните първенства 2017г. свали 
 Допълнителна информация предоставена от БФЛА и БСС - 2017г. свали 
 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г. свали
 Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г. свали 
 Информация предоставена от БСФ за Държавните първенства през 2018 г. свали 
 Допълнителна информация за Държавните първенства през 2018 г. свали  (към 20.07.2018г.)


НАРЕДБА №2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.)  свали О Т М Е Н Е Н А  
Електронен формат за информацията към Националния регистър на спортно педагогическите кадри  - свали


Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност от 27.11.2018 г.
свали
Списък на забранените субстанции и методи в сила от 01.01.2019 г. свали
Мониторингова програма на САА за 2019 г. свали

Наредба № Н-1 от 8 февруари 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности (загл. изм. - дв, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) - О Т М Е Н Е Н А  свали 

Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение от 03.07.2013 г. свали

Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България от 03.07.2013 г. свали О Т М Е Н Е Н А  

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта