Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Антикорупция

  Корупция
Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”
КОНВЕНЦИЯТА, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.

По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

  Връзка с Инспектората по чл.46 от ЗА в ММС
Сигнал за незаконни или неправилни, пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, както и сигнали по повод качеството на предоставяните административни услуги, можете да изпратите по един от следните начини:
- телефон (02) 9 300 711
- e-mail: anticorruptiоn @ mpes.government.bg
Комисия за превенция и противодействие на корупцията
Не се разглеждат:
- анонимни сигнали;
- сигнали, в които са изнесени данни за нарушения извършени преди повече от 2 години;
- сигнали за нарушения по отношение, на които е извършена проверка и е постановено решение освен, ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Сигналите, които се подават в МФВС следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава, изнесените от подателя на сигнала, данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.
Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Нормативни и други документи
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
- Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
- Закон за административните нарушения и наказания
- Административнопроцесуален кодекс
- Заповед № РД-09-229/16.05.2014г. за утвърждаване на "Вътрешни правила оценка на корупционния риск в ММС"
КПСДА
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ 
- Антикорупционен план на ММС за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г. 
Отчет на Антикорупционен план на ММС за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.
- Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Министерството на младежта и спорта 
Антикорупционен план за 2019 г.

  Информация за дейността 
- 2012 г. 
- 2014 г. 
- 2015 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта