Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S05/2020 - Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците

11.05.2020

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S05/2020

Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците


Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на годишната работна програма за 2020 г. във връзка с изпълнението на пилотни проекти в съответствие с Решение C(2020) 1194 на Комисията от 4 март 2020 г.

Предвид увеличаването на броя на бежанците, желаещи да се установят в Европейския съюз, е налице все по-голяма необходимост от инициативи за ефективна интеграция и социално приобщаване. Спортът е един от наличните инструменти за успешната интеграция на бежанците, като местните проекти в областта на спорта играят все по-голяма роля за улесняването на интеграцията на бежанците в нови общности. В целия Европейски съюз — на равнището на държавите членки или в рамките на програмите на Европейския съюз, са предприети множество инициативи и новаторски проекти, които вече се изпълняват.

1. Цели

 „Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците“ настоящото подготвително действие има за цел да подпомогне спортни проекти, насочени към интегрирането на бежанците. (Пълният списък на целите и очакваните резултати – на официалния сайт на поканата.)

2. Критерии за допустимост

За да бъдат допустими, проектите трябва да бъдат представени от заявители, които отговарят на следните изисквания: да бъдат публична или частна организация с юридическа правосубектност, чиято основна дейност е в областта на спорта и която редовно организира спортни състезания на каквото и да било ниво; да имат седалище, регистрирано в една от държавите — членки на ЕС.

3. Допустими дейности

Дейностите трябва да бъдат съобразени с общите европейски ценности, като при провеждането им трябва да се зачитат тези основни принципи, и по-специално принципите на недискриминация, толерантност и равенство между половете. Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за представяне на предложения. (Пълният списък на допустимите дейности – на официалния сайт на поканата.)

Период на изпълнение: дейностите не може да започват преди 1.1.2021 г.; дейностите трябва да приключат до 31.12.2023 г.

 

Заявления за проекти, планирани да продължат за по-къс или по-дълъг срок от посочения в настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани.

4. Критерии за отпускане на финансиране (пълният списък на критериите  - на официалния сайт на поканата)

5. Наличен бюджет

Прогнозният общ бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 650 000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.

Безвъзмездните средства ще бъдат максимум 300 000 EUR на проект. Безвъзмездните средства ще бъдат минимум 200 000 EUR на проект.

Комисията очаква да финансира около 6 предложения (т.е. да подпише 6 споразумения за безвъзмездни средства в размер средно на 275 000 EUR). Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

6. Срок за подаване на заявления

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС, като се използва електронният формуляр на интернет страницата на поканата за представяне на предложения. Надлежно попълненият формуляр трябва да бъде подаден преди 1.6.2020 г., 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. Заявления, изпратени на хартия, по факс, по електронна поща или по друг начин, няма да бъдат приемани.

7. Допълнителна информация

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU и на: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2020-00082-00-01-bg-tra-00.docx.pdf

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта