Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S07/2020 - Обмен и мобилност в спорта

11.05.2020

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S07/2020

Обмен и мобилност в спорта


Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие „Обмен и мобилност в спорта“ в съответствие с Решение C(2020)1194 на Комисията от 4 март 2020 г. относно приемането на годишната работна програма за 2019 г. за изпълнението на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на образованието, спорта и културата.

Спортът създава силно чувство за принадлежност към обществото сред неговите най-уязвими членове, като същевременно насърчава активното гражданство. Той може да бъде използван за подпомагане на интегрирането на нарастващото мигрантско население, за борба със социалното изключване, за увеличаване на солидарността между поколенията и за принос към равнопоставеността между половете в обществото.

1. Цели

Общата цел на настоящото действие е да се предостави възможност на служителите на спортни организации (професионалното обкръжение на спортистите) да подобрят своите компетентности и квалификации, както и да придобият нови умения чрез мобилност с учебна цел, като прекарат известен период от време в чужда държава (във и извън ЕС). На мобилността с учебна цел следва да се гледа като на инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации. (Пълният списък на насоченост и очаквани резултати в официалния сайт на поканата.)

Конкретната цел на настоящото действие е да се окаже подкрепа на мобилността и обмена с учебна цел, като същевременно се насърчава международното измерение на спорта. Международното измерение на спорта следва да бъде реализирано под формата на сътрудничество между поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки на ЕС, (кандидатстващата организация и 2 други организации, установени в различни държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в един от следните региони: Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, Азия, Латинска Америка и Африка. Кандидатстващата организация трябва да бъде установена в една от държавите — членки на ЕС. Следователно действието ще се осъществи посредством 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1: сътрудничество със Западните Балкани

Обособена позиция 2: сътрудничество с държавите от Източното партньорство

Обособена позиция 3: сътрудничество с Азия

Обособена позиция 4: сътрудничество с Латинска Америка

Обособена позиция 5: сътрудничество с Африка

 

2. Критерии за допустимост

По всички позиции допустимите проекти трябва да бъдат представени от кандидати, които отговарят на следните изисквания: да бъдат обществена или частна организация с правосубектност, която развива дейност в областта на спорта и физическата активност и организира спортни и физически дейности; да имат седалище, регистрирано в една от държавите — членки на ЕС.

3. Допустими дейности

По-специално се очаква кандидатите да предложат дейности, насърчаващи мобилността на треньори и друг персонал на спортни организации (в т.ч. доброволци), включително чрез следните дейности (неизчерпателен списък): обмен на треньори; стажове; периоди на обучение/учене; обмен на опит чрез наблюдение на работата.

Допустими са единствено дейности, включващи участници от поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки на ЕС, (кандидатстващата организация и в допълнение — 2 други организации, установени в различни държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, Азия, Латинска Америка или Африка. Потенциалните кандидати трябва да обърнат внимание, че предложените обмен и дейности за мобилност следва да не включват спортисти като участници.

Период на изпълнение: дейностите не може да започват преди 1.1.2021 г.; дейностите трябва да приключат до 31.12.2022 г.

Заявления за проекти, планирани да продължат за по-къс или по-дълъг период от посочения в настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани.

Минималната продължителност на проектите е 6 месеца. Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

4. Критерии за възлагане (пълният списък на критериите за възлагане – на официалния сайт на поканата)

5. Наличен бюджет

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, е изчислен на 1 400 000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.

Предвижда се финансирането на приблизително 7 проекта (по принцип и в зависимост от качеството най-малко един за всяка обособена позиция).

Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект, ще бъде 200 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

 

6. Срок за подаване на заявления

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС, като се използва електронният формуляр на интернет страницата на поканата за представяне на предложения. Надлежно попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден преди 11.06.2020 г., 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. Заявления, изпратени на хартия, по факс, по електронна поща или по друг начин, няма да бъдат приемани.

7. Допълнителна информация

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU и на: https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2020-00086-00-01-bg-tra-00.docx.pdf

 

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта