Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на части (стаи) от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ административна сграда на Министерство на младежта и спорта

21.02.2019

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на части (стаи) от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ административна сграда на Министерство на младежта и спорта, находяща се в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 75, открит със Заповед № РД- 16-77/19.12.2018 г. на министъра на младежта и спорта: 

    1. Заповед № РД-16-12/20.02.2019 г. за определяне спечелилите участници; 

    2. Заповед № РД-16-13/20.02.2019 г. за отстраняване на участник; 

    3. Заповед № РД-16-14/20.02.2019 г. за прекратяване на процедурата, в частта относно Раздел II, т. 1, т. 3 - стая № 703, с полезна площ от 16,3 m2 и кубатура 51 m3, разположена на седмия етаж в сградата на ММС;

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта