Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС през 2019 г.

23.11.2018
    Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-565/ 22.11.2018 г. „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ на ММС за 2019 г. 
    Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 
    Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за адаптирана физическа активност, практикуване на спорт и участие в спортни прояви и състезания на хора с увреждания с оглед подобряване качеството на живота им и социална интеграция. 
    По Програмата могат да кандидатстват лицензирани спортни федерации, развиващи спортове за хора с увреждания. 
    Програмата включва две отделни Направления: 
        - Направление „Спортно-състезателна дейност на хора с увреждания“ 
        - Направление „Спорт в свободното време за хора с увреждания“ 
    Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 17 декември 2018 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща. 
    Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми“, „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ 2019 г.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта