Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Обявления

На вниманието на спортните организации, желаещи да кандидатстват с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички“ на ММС през 2019 г.

23.11.2018

     Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-572/23.11.2018 г., утвърди „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г. 
    Програмата е разработена в съответствие с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г. и Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. 
    Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на лицензирани спортни организации чрез проектно финансиране, с оглед устойчиво развитие на дейностите в областта на спорта за всички и социалния туризъм. 
    Предоставя се възможност на лицензирани многоспортови федерации и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати. 
    Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17:30 ч. на 17 декември 2018 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.
Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, раздел „Програми”, „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта