Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Административни услуги

ММС предоставя следните административни услуги:
1. Лицензиране 
        1.1. Издаване на спортна лицензия на национална спортна организация 
        1.2.
Издаване на спортна лицензия на спортна федерация 
        1.3. Подновяване на спортна лицензия на спортна федерация 
        1.4. Подновяване на спортна лицензия на национална спортна организация 
2. Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
3. Разрешения 
        3.1. Издаване на разрешения за провеждане на територията на Република България на регионални, европейски и световни първенства по отделните видове спорт 
        3.2. Издаване на разрешения за използване на спортни обекти
        3.3. Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения 
        3.4. Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за спортни обекти и съоръжения


    Вписване на спортни клубове в Националния регистър на ММС:

Необходими документи:

 1. Предложение за регистрация в Националния регистър на спортните организации в Република България към Министерството на младежта и спорта- свали
 2. Решение на Общото събрание или на Управителния съвет за приемането на спортния клуб за член на спортната организация (копие от протокол или препис извлечение - заверени с подпис и печат от спортната организация)
 3. Копие от съдебното решение и/или удостоверение за актуалното състояние на спортния клуб
 4. Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието - за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, ако има такова.

    Лицензиране:

Необходими документи - Свали

Образци за кандидатстване за издаване/подновяване на спортна лицензия:

 1. Образец 1 - Заявление за издаване/подновяване на спортна лицензия
 2. Образец 2 - декларация
 3. Образец 3 - декларация
 4. Образец 4 - декларация
 5. Образец 5 - декларация
 6. Образец 6 - Справка за дейността на лицензираните спортни федерации
 7. Образец 7 - Информация за дейността на лицензираните многоспортови федерации
 8. Образец 8 - Информация за дейността на национални спортни организации

     


Он-лайн улугите ще могат да се използват след вписването им в регистъра на електронните услуги, в регистъра на информационните обекти и сертифициране на приложенията за  редактиране на заявленията 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта