Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Дейности   Физическо възпитание и спорт на учащите

Спортни училища

10.10.2014
Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия
Програма за "Помощник треньор" - заповед | Програма за "Помощник инструктор по фитнес"-заповед | Програма за "Организатор на спортни прояви и първенства"- заповед

График за провеждане на I-ви тур на приемните изпити в спортните училища, за учебната 2014/2015 година 
Държавни СУ  |  Общински СУ

Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби 

Заповед № РД-09-135/31.03.2014 г. за утвърждаване на Държавния план - прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2014 - 2015 г.
Приложения към Заповед № РД-09-135/31.03.2014 г.


Заповед № РД-09-484/26.08.2013г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-09-154/22.03.2013 г. за утвърждаване на държавния план - прием на спортните училища за учебната 2013/2014 г.
 
Приложения към Заповед № РД-09-484/26.08.2013 г.


Заповед № 09-154 от 22.03.2013 г. за утвърждаване на държавен план-прием на спортните училища за учебната 2013/2014 г. 
Приложения към Заповед № 09-154 от 22.03.2013 г.


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 година”, приета с Решение №165 на Министерски съвет от 8 март 2013 г.


Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища


Брой на учениците в спортните училища за учебната 2012/2013 г., към 30.09.2012 г.


Заповед РД-09-382/09.08.2012 г. изменение и допълнение на Заповед РД-09-109/21.03.2012 Г. за утвърждаване на държавния план-прием на спортните училища за учебната 2012-2013 година


График за провеждане на І - ви тур на приемните изпити в спортните училища за учебната 2012/2013 година


Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2012 година, приета с Решение № 220 на Министерски съвет от 23 март 2012 година.


Заповед за утвърждаване на държавния план-прием на спортните училища за учебната 2012-2013 година 
Приложения към Заповед №РД-09-109 от 21.03.2012г.


Брой ученици в спортните училища към 01.09.2011 г.


Постигнати спортни резултати по спортове на държавни и международни първенства от учениците в СУ през 2010г.


Постигнати спортни резултати по училища на държавни и международни първенства от учениците в СУ през 2010г.


Списък на представители на БСФ за осъществяване на контакти със спортните училища


Заповед №РД-09-211 от 27.05.2011г за утвърждаване на Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища 
Тестове за оценка и прием на ученици в спортните училища


Отменена Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища


Спортни училища - контакти
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2015 Министерство на младежта и спорта